25590204 2เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 -15.00 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม การประชุมหารือรายละเอียดโครงการ Government Website Protection System (GWP) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสพธอ. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)