25590428 3เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานการประชุมหารือการใช้งานบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) ครั้งที่ 2/2559 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์