25590408 3เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลระบบซอฟแวร์ฐานข้อมูลกระบือเชื่อมโยงไมโครชิพกับระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)โดยมีผู้แทนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์