25590801 2เมื่อระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกร ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม และนายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม และผู้อำนวยการ/หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3,4,5และ6 เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรม โฆษะ จังหวัดขอนแก่น