25590429 3เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 นายสุนทร รัตนจำรูญ เป็นประธานการประชุมชี้แจงภารกิจของกรมปศุสัตว์ให้กับบ.คู่สัญญา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์