25581123 2นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2559 กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์