25590620 1เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. - 12.00 น. นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง) เป็นประธานการประชุมการเชื่อมโยงข้อมูลระบบซอฟแวร์ฐานข้อมูลกระบือเชื่อมโยงไมโครชิฟ โดยนายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์