25590315 1เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 -15.30 น. นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ โดยมี นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการ ผู้แทน สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์