25590408 1เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการกรมปศุสัตว์