25590108 1เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเข้าอวยพรปีใหม่ นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์