altผลการบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS) ปี 53 ของหน่วยงานในพื้นที่ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6 ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00 น ได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 111,244 ข้อมูล คิดเป็น ประมาณ 35%

 

 

 

 สรุปผลการการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯรวม ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00 น

alt

 ผลการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯแสดงรายจังหวัด

alt

  ผลการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯแสดงรายอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์

alt

  ผลการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯแสดงรายอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

alt

 ผลการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯแสดงรายอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

alt

 ผลการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯแสดงรายอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

alt

 ผลการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯแสดงรายอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

alt

 ผลการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯแสดงรายอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

alt

 ผลการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯแสดงรายอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

alt

 ผลการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯแสดงรายอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

alt

 ผลการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯแสดงรายอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

alt