ban far

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระดับเขตปศุสัตว์ ปี 2557

 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายจังหวัด ปี 2557

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ รายจังหวัด ปี 2557

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รายจังหวัด ปี 2557

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ,สุกร รายจังหวัด ปี 2557

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ รายจังหวัด ปี 2557

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด รายจังหวัด ปี 2557

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ,แกะ รายจังหวัด ปี 2557

ข้อมูลเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์อื่น รายจังหวัด ปี 2557

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จากระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS) 

รวบรวมโดย  :  กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์