หนังสือข้อมูลจำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย ปี 2557

book

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จากระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS) 

รวบรวมโดย : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์