ban far

arrow  สรุปข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ประจำปี 2557

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จากระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS) 

รวบรวมโดย  :  กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์