ภาคผนวก

 

ข้อมูลสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์ ปี 2555

- แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์และรายภาค

- แสดงเป็นรายจังหวัด

- แสดงเป็นรายอำเภอ

ข้อมูลสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ปี 2555

- แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์และรายภาค

- แสดงเป็นรายจังหวัด

- แสดงเป็นรายอำเภอ

ข้อมูลเกษตกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี 2555

- แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์และรายภาค

- แสดงเป็นรายจังหวัด

- แสดงเป็นรายอำเภอ

 

----------------------------------------------------------------------------ที่มา : ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS)

กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ

ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์