สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก สุกรและผลิตภัณฑ์ เดือนกันยายน พ.ศ.2557