สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก สุกรและผลิตภัณฑ์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557