สรุปมูลค่าการนำเข้า/ส่งออก สุกรและผลิตภัณฑ์ ปีพ.ศ.2557