ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระดับจังหวัด ปี 2556

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระดับจังหวัด ปี 2556

ban far

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระดับจังหวัด ปี 2556 


ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายอำเภอ ปี 2556

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ รายอำเภอ ปี 2556

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รายอำเภอ ปี 2556

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ,สุกร รายอำเภอ ปี 2556

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ รายอำเภอ ปี 2556

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด รายอำเภอ ปี 2556

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ,แกะ รายอำเภอ ปี 2556

ข้อมูลเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์อื่น รายอำเภอ ปี 2556

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จากระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS) 

รวบรวมโดย  :  กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์                          

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |