สรุปข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ประจำปี 2556

สรุปข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ประจำปี 2556

ban sumfar

arrow  สรุปข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ประจำปี 2556

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จากระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS) 

รวบรวมโดย  :  กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ 

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |