ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระดับเขตปศุสัตว์ ปี 2556

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระดับเขตปศุสัตว์ ปี 2556

ban far

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระดับเขตปศุสัตว์ ปี 2556

 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายจังหวัด ปี 2556

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ รายจังหวัด ปี 2556

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รายจังหวัด ปี 2556

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ,สุกร รายจังหวัด ปี 2556

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ รายจังหวัด ปี 2556

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด รายจังหวัด ปี 2556

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ,แกะ รายจังหวัด ปี 2556

ข้อมูลเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์อื่น รายจังหวัด ปี 2556

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จากระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS) 

รวบรวมโดย  :  กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์                          

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |