ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระดับประเทศ ปี 2556

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระดับประเทศ ปี 2556

ban far

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระดับประเทศ ปี 2556

 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2556

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2556

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2556

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ,สุกร รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2556

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2556

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2556

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ,แกะ รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2556

ข้อมูลเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์อื่น รายเขตปศุสัตวฺ์และรายภาค ปี 2556

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จากระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS) 

รวบรวมโดย  :  กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์     

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |