จัดทำแผนงาน/โครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |