จัดทำแผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้เงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2559 หรือเงินอื่นๆ

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |