สถิติการใช้งานพื้นที่ Web server กรมปศุสัตว์

สถิติการใช้งานพื้นที่ Web server กรมปศุสัตว์

สถิติการใช้งานพื้นที่ Web server กรมปศุสัตว์

   
  ปีงบประมาณ

                                        
                                         เดือน
 

 2553

ต.ค. 52

พ.ย. 52

ธ.ค. 52

ม.ค.

ก.พ.

 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค.

ส.ค. 

 

ก.ย. 

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |