คำสั่ง/ประกาศ/กฎ-ระเบียบ

คำสั่ง/ประกาศ/กฎ-ระเบียบ

บันทึกที่ กษ 0608 /ว2435 ลวท. 5 ก.พ. 53 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ

สรุปนโยบายการใช้งาน -เอกสารแนบ กษ 0608 /ว2435

บันทึกที่ กษ 0608 /ว22375 ลวท. 19 ต.ค. 53 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ

กระบวนการแจ้งขึ้นทะเบียนคอมฯ -เอกสารแนบ กษ 0608 /ว22375

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

กฎกระทรวงประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2550

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องระเบียบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไร้สาย (Wireless) กรมปศุสัตว์ พญาไท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |