แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

บริการคลาวด์ภาครัฐ(Government Cloud Service)

g-cloud50g-cloud

กรมปศุสัตว์ ขอใช้บริการคลาวด์ภาครัฐ(Government Cloud Service) จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)

หมวดหมู่รอง

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |