แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

บริการระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ(GIN Conference) กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ ขอใช้บริการระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ(Gin Conference) จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)

หมวดหมู่รอง

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |