กษ 0603/10622 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เรื่องขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมปศุสัตว์ (e-Saraban)"

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |