บันทึกข้อความ ที่ กษ 0608/ว 13224 เรื่อง ขอความร่วมมือฯ

บันทึกข้อความ ที่ กษ 0608/ว 13224 เรื่อง ขอความร่วมมือฯ

ขอความร่วมมือใช้จดหมายอีเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์(@dld.go.th) 2 ก.ค.53
บันทึกข้อความที่ กษ 0608/ว.13224 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2553
เรื่อง "ขอความร่วมมือให้หน่วยงานใช้อีเมล์องค์กร(dld.go.th) ในการติดต่อสื่อสารงานราชการ"

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |