งาน KM ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 2559

งาน KM ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 2559


banner2559

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน KM ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 
ในหัวข้อเรื่อง "ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน" 
ในวันที่ 30 มิ.ย. 59 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 
พบกับคลิกนิกไอทีตลอดทั้งวัน นิทรรศการ และของรางวัลมากมาย 

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |