ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งาน KM ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 2559 เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 1357
รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 1839
แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2559 เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 937
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla! 3.x Mastering Workshop) เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 1111
ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ (DLD Plus) เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 2380
การประชุมสัมมนาชี้แจงแผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 2137

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |