ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย

                       ติดต่อขอใช้บริการเครือข่ายไร้สาย (DLD-WEB) ของกรมปศุสัตว์

        ได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |