โครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

โครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

AD2013ict

jj-playlittle g แนวทางประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
jj-playlittle g คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 983/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
jj-playlittle g
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 1050/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดเว็บไซต์ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
jj-playlittle g โครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
jj-playlittle g หนังสือแจ้ง ปศุสัตว์เขต 1 - 9
jj-playlittle g รายงานการประชุมคณะกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1/2556
jj-playlittle g แผนการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
jj-playlittle g แบบเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  update icon  (13 มีนาคม 2557)
jj-playlittle g แบบฟอร์มให้คะแนนการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค) update icon

jj-playlittle g ประกาศผลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 news icon

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |