แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ และใช้งานอินเทอร์เน็ต

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |