อบรมการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โดย Adobe Photoshop

อบรมการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โดย Adobe Photoshop

25610315 1เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดการฝึกอบรมการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โดยใช้โปรแกรม Photoshop ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนะการ กรมปศุสัตว์

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |