ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

25610213 2วันที่ 11 ก.พ. 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภออาจสามารถ เพื่อติดตามข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และทดสอบการใช้งานของระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |