ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้งานด้านปศุสัตว์”

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้งานด้านปศุสัตว์”

25610105 1เมื่อวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้งานด้านปศุสัตว์” ให้กับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |