ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557-2561" ครั้งที่ 2 เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 1673
รอธ.ธนิตย์ ประธานเปิดการประชุมสัมมนา แผนการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านปศุสัตว์ฯ เขียนโดย คุณมณฑิชา นาควานิช 580
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงบวกและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์" เขียนโดย Super Administrator 3842
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer/Smart Officer กรมปศุสัตว์ เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 1346
ศสท.ประชุมหารือร่วมกับ สรอ. เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 501
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะโดยใช้ซอฟแวร์ Open Source Pentaho BI Suite" เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 932
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2557-2561" ครั้งที่ 1 เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 1399
ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2556 เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 503
ศสท.ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อนำร่องการจัดทำโซนนิ่ง เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 588
ศสท.ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบเอกสารเผยแพร่ กรมปศุสัตว์ เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 1676

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |