ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557-2561" ครั้งที่ 2 เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 1659
รอธ.ธนิตย์ ประธานเปิดการประชุมสัมมนา แผนการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านปศุสัตว์ฯ เขียนโดย คุณมณฑิชา นาควานิช 566
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงบวกและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์" เขียนโดย Super Administrator 3808
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer/Smart Officer กรมปศุสัตว์ เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 1322
ศสท.ประชุมหารือร่วมกับ สรอ. เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 474
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะโดยใช้ซอฟแวร์ Open Source Pentaho BI Suite" เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 907
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2557-2561" ครั้งที่ 1 เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 1372
ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2556 เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 453
ศสท.ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อนำร่องการจัดทำโซนนิ่ง เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 578
ศสท.ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบเอกสารเผยแพร่ กรมปศุสัตว์ เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 1656

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |