ประชุมสัมมนาฯ "การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อรองรับนโยบาย Zoning และ Smart Farmer"

ประชุมสัมมนาฯ "การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อรองรับนโยบาย Zoning และ Smart Farmer"

25560428     เมื่อวันที่ 28 เม.ย.-1 พ.ค. 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์สารสนเทศได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อรองรับนโยบาย Zoning และ Smart Farmer"  โดยมีนายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และนายสุนทร  รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ กล่าวรายงาน  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสำนักงานปศุสัตว์เขตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 180 คน ณ โรงแรมนิวแทรเวิล บีช รีสอร์ท อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบผลการดำเนินงาน และรวบรวมปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขการดำเนินงานสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ในการกำหนดกระบวนงานด้านทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ 

 

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |