ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กรมปศุสัตว์ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 139 ปี เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 1858
การประชุมคณะกรรมการติดตามบริหารจัดการระบบ National Single Window (NSW) เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 1940
การประชุมแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมทดลองใช้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บน G-Clound เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 514
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะโดยใช้ซอฟแวร์ Open Source Pentaho BI Suite" ครั้งที่ 2 เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 1001
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557-2561" ครั้งที่ 3 เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 3001
ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2556 เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 1340
ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2556 เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 1404
ประชุมสัมมนาฯ "การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อรองรับนโยบาย Zoning และ Smart Farmer" เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 1305
ศสท. รับรางวัลหน่วยงานใสสะอาด ประจำปี พ.ศ.2555 เขียนโดย คุณมณฑิชา นาควานิช 924
ประชุมหารือการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางกรมการปกครอง ครั้งที่ 2 เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 629

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |