ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กรมปศุสัตว์ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 139 ปี เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 1818
การประชุมคณะกรรมการติดตามบริหารจัดการระบบ National Single Window (NSW) เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 1892
การประชุมแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมทดลองใช้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บน G-Clound เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 464
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะโดยใช้ซอฟแวร์ Open Source Pentaho BI Suite" ครั้งที่ 2 เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 959
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557-2561" ครั้งที่ 3 เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 2941
ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2556 เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 1288
ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2556 เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 1359
ประชุมสัมมนาฯ "การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อรองรับนโยบาย Zoning และ Smart Farmer" เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 1275
ศสท. รับรางวัลหน่วยงานใสสะอาด ประจำปี พ.ศ.2555 เขียนโดย คุณมณฑิชา นาควานิช 861
ประชุมหารือการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางกรมการปกครอง ครั้งที่ 2 เขียนโดย คุณเพ็ญแข สายเชื้อ 578

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |