เกี่ยวกับศูนย์เทคโนโลยีฯ

เกี่ยวกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แนะนำศูนย์ฯ

 


กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557 กำหนดให้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
3. ศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศและเครือข่าย รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสารสนเทศของกรม
4. ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลทางสถิติและจัดทำรายงานด้านการปศุสัตว์
5. เป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์
6 .ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้ง ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

กลยุทธ์


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับที่ 3)ค่านิยมหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2557-2561(ระยะ 5 ปี)


"iStar"

 

I : International  ความเป็นสากล

S : Smart  มีทักษะและความเชี่ยวชาญ

T : Technology  เทคโนโลยีทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

A : Accuracy  ถูกต้องแม่นยำ

R : Responsibility  รับผิดชอบและตอบสนองความต้องการวิสัยทัศน์

“เทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาการปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน”

 

 

 

พันธกิจ

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรมนุษย์การปศุสัตว์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนางานด้านการปศุสัตว์แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
 2. พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล เครือข่ายสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยและบูรณาการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและนานาชาติ
 3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์เพื่อการพัฒนา การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและการวิจัยพัฒนาแก่บุคลากรเครือข่ายด้านปศุสัตว์
 4. สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างการผลิต เพิ่มศักยภาพการ
  แข่งขันได้กับต่างประเทศ มีมาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นช่องทางและโอกาสหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้หลุดจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

 เป้าหมายหลัก

 • Smart Livestock(ปศุสัตว์อัจฉริยะ)
 • Smart Officer(บุคลากรปศุสัตว์เชี่ยวชาญ)
 • Smart Network(เครือข่ายปศุสัตว์เข้มแข็ง)


ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการให้บริการด้านปศุสัตว์(e-Service)

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นคงการผลิตและตลาดด้านปศุสัตว์(e-Livestock Security)

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการวิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรมและต่อยอดองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์(e-Knowledge)

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
ปศุสัตว์(e-Livestock Network)

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อมเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาค
ปศุสัตว์(e-Livestock Human Resource)

 ตัวชี้วัดการพัฒนา

 1. กรมปศุสัตว์มีศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์เพื่อพัฒนาต่อยอดงานด้านการ ปศุสัตว์และสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านการปศุสัตว์ และมีมาตรฐานข้อมูลที่เห็นพร้องร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกรม ภายในกระทรวงและระหว่างหน่วยงานในระดับนานาชาติ
 2. พัฒนาการให้ บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์เพื่อยกระดับจากผู้ปฏิบัติงานไปสู่กำกับ ดูแลงานการปศุสัตว์และสามารถให้บริการเกษตรกร ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้อย่างมีคุณภาพและเชื่อถือได้
 3. เพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการปศุสัตว์อย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านการปศุสัตว์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

โครงสร้าง

โครงสร้างหน่วยงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน งบประมาณการเงิน การบัญชี วัสดุภัณฑ์และการบริหารงานบุคคลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ

 • ศึกษาระเบียบวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมกับการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลสถิติ
 • รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำรายงานสถิติการปศุสัตว์
 • เผยแพร่ข้อมูลด้านปศุสัตว์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น Web , เอกสารหนังสือต่าง ๆ ฯลฯ
 • ประสานการดำเนินการสำรวจและการรายงานข้อมูลกับหน่วยงานภูมิภาค
 • ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และให้ความรู้ด้านวิชาการสถิติ

กลุ่มคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

 • จัดหาและบริหารจัดการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย
 • บริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูลของกรมฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • พัฒนาโปรแกรมการใช้งานต่าง ๆ
 • ดูแลและบำรุงรักษาฐานข้อมูลกลางของกรมฯ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์

กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา และจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศของกรมปศุสัตว์
 • บริหารการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ศึกษาพัฒนารูปแบบระบบงาน และการสื่อสารข้อมูล
 • จัดทำตัวชี้วัดและการประเมินผล
 • ประสานงานให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ศึกษาวิเคราะห์จัดทำมาตรฐานข้อมูลการปศุสัตว์
 • อบรม สัมมนาและจัดทำเอกสารคู่มือด้านสารสนเทศ

กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศปศุสัตว์

 • ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการปศสัตว์
 • บริหารจัดการแผนงาน/โครงการภูมิสารสนเทศด้านการปศุสัตว์
 • รวบรวม ประมวลผล และปรับปรุงข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการปศุสัตว์
 • จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ ผ่านสื่อต่าง ๆ
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่บุคลากรของกรม ในการประมวลผลข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ
 • ประสานการดำเนินงานสำรวจและรายงานข้อมูลภูมิสารสนเทศกับหน่วยงานภูมิภาค

 

ทำเนียบ CIO

ทำเนียบผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมปศุสัตว์

นายประชุม อินทรโชติ

นายประชุม อินทรโชติ
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(ดำรงตำแหน่ง 18 กุมภาพันธ์ 2551 - 30 กันยายน 2552)

นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(ดำรงตำแหน่ง 15 ธันวาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(ดำรงตำแหน่ง 19 พฤศจิกายน 2553 - 3 พฤศจิกายน 2554)

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(ดำรงตำแหน่ง 4 พฤศจิกายน 2554 - 25 ธันวาคม 2557)

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(ดำรงตำแหน่ง 19 กุมภาพันธ์ 2558 - 23 ธันวาคม 2558)

นายโอภาส ทองยงค์

นายโอภาส ทองยงค์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(ดำรงตำแหน่ง 24 ธันวาคม 2558 - 16 ตุลาคม 2559)

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(ดำรงตำแหน่ง 17 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน)

 

ทำเนียบผู้บริหาร


ทำเนียบผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์
นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์
ผอ.ศูนย์สารสนเทศ
(ดำรงตำแหน่ง 13 ธันวาคม 2545 - 16 ตุลาคม 2551)
นายสุนทร รัตนจำรูญ
นายสุนทร รัตนจำรูญ
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ดำรงตำแหน่ง 17 ตุลาคม 2551 - 20 พฤศจิกายน 2559)
นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล
นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ดำรงตำแหน่ง 21 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน)

บุคลากร

2017 pa22

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

tel 0-2653-4444 Ext.2311


ฝ่ายบริหารทั่วไป

2017 pen23
นางเพ็ญพรรณ บุญรักษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน)
tel0-2653-4444 Ext.2332
emailbuttonpenpun.r[at]dld.go.th
 

2017 na23

นางสาวนัยนา สุขใสแก้ว 
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
tel 0-2653 4444 Ext. 2332 
emailbutton naiyanas[at]dld.go.th

 

sayapa
นางสญาภา อินทร์ดิบ
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
tel 0-2653-4444 Ext 2332 
emailbutton sayapai[at]dld.go.th
ex3
นางเพ็ญพรรณ บุญรักษา
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
  tel  0-2653-4444 Ext 2332
  emailbutton  [at]dld.go.th 
25570109C041นายสมชาย วงษ์เอี่ยม 
(พนักงานขับรถยนต์) 
tel  0-2653-4444 Ext 2332  
emailbutton  itcenter1[at]dld.go.th 

  2017 pech23

นางสาวนงณภัส พสุรัตน์
(เจ้าพนักงานธุรการ)
 tel 0-2653-4444 Ext 2332
emailbutton nongnapa.p[at]dld.go.th

 2017 mo23

นางสาวทิพวรรณ อังกาบ
(เจ้าพนักงานธุรการ)
  tel 0-2653-4444 Ext 2332 
emailbutton tippawan.a[at]dld.go.th


กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ

ex3


หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ

tel 0-2653-4444 Ext 2341
emailbutton [at]dld.go.th 

 

ex3

(นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ)
tel 0-2653-4444 Ext 2341 
emailbutton [at]dld.go.th


ex3
 

นางอุทุมพร รัตนวงศ์กฤตานน

(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
 tel 0-2653-4444 Ext 2341
 emailbutton utumpron.r [at]dld.go.th

 

2017 ruk23

นายธนา รัตนจำรูญ
(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)
  tel 0-2653-4444 Ext 2341
 emailbutton itcenter2[at]dld.go.th

2017 now23

นางสาวนวรัตน์ บุญทองเนียม
(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)
  tel 0-2653-4444 Ext 2341
 emailbutton nawarat.b[at]dld.go.th


กลุ่มคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ex3


หัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)
 tel 0-2653-4444 Ext. 2342 
emailbutton [at]dld.go.th
 
2017 ae23
นางสาวภาณุตา บุนนาค
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
 tel 0-2653-4444 Ext. 2342
 emailbutton panuta.b[at]dld.go.th
2017 bed23
นายธรรมรัฐ พุแค
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
 tel 0-2653-4444 Ext. 2352
 emailbutton tumaratp[at]dld.go.th

2017 amp2
นายกิรกนก ยุระชัย
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
 tel 0-2653-4444 Ext. 2342
 emailbutton kirakanok.y[at]dld.go.th 

2017 boat23
นายศิริพล พจนวิเศษ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
 tel 0-2653-4444 Ext. 2342
 emailbutton siriphon.po[at]dld.go.th

2017 payung23

นายพยุง ตรีกมล
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
 tel 0-2653-4444 Ext. 2342
 emailbutton payung.t[at]dld.go.th

2017 hui23

นายวัชรพงส์ ชื่นพิมลชาญกิจ
(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)
 tel 0-2653-4444 Ext. 2342
emailbutton watcharaphong.c[at]dld.go.th

 

ex3

 นายสุรชัย  ถมวิจิตร
(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)
 tel 0-2653-4444 Ext. 2342
emailbutton surachai.t[at]dld.go.th

 


กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2017 tee22

นายปรีชา จันทรณิธานศรี
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นักวิชาการสถิติชำนาญการ)
 tel 0-2653-4444 Ext. 2331 emailbutton preechaj[at]dld.go.th

 
2017 khae3
นางเพ็ญแข สายเชื้อ
(นักวิชาการสถิติชำนาญการ)
 tel 0-2653-4444 Ext. 2331
 emailbutton penkhaek[at]dld.go.th

2017 nok23
นางสุวรรณี กาญจนภูสิต
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)
 tel 0-2653-4444 Ext. 2331
 emailbutton suwaneek[at]dld.go.th

2017 tea22
นางสาวจีรพรรณ ทองแท่น
(นักวิชาการสถิติชำนาญการ)
 tel 0-2653-4444 Ext. 2331
 emailbutton jeeraphan.t[at]dld.go.th

2017 pleng23
นางสาวณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
 tel 0-2653-4444 Ext. 2321 
 emailbutton nattakan.t[at]dld.go.th

 

2017 hill23

 นายศักดิ์สิทธิ์ จริยาเลิศศักดิ์
(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)
 tel 0-2653-4444 Ext. 2321
emailbutton saksit.c[at]dld.go.thex3

 นายธรรมรัตน์ เนาว์สูงเนิน

(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)
 tel 0-2653-4444 Ext. 2331
 emailbutton thammaraj.n[at]dld.go.th 


กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศปศุสัตว์

2017 a23
นายปิยวิทย์ ธรรมบุตร 
หัวหน้ากลุ่มระบบภูมิสารสนเทศปศุสัตว์
(นักวิชาการสถิติชำนาญการ)
 tel 0-2653-4444 Ext 2341 emailbutton piyawitt[at]dld.go.th
 
 
2017 pee23
นางสาวพานฐิศา หิรัญญะสิริ
(นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ)
 tel 0-2653-4444 Ext. 2341
 emailbutton panthisah[at]dld.go.th
2017 don26
นายปิยะวิทย์ บุญเรือง
(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)
 tel 0-2653-4444 Ext 2331
 emailbutton itcenter5[at]dld.go.th

 

View Larger Map

ที่อยู่ :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์   

           69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 2332 , 2342 

โทรสาร : 0-2653-4925

 อีเมล์ : callcenter_ict[at]dld.go.th

 

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |