คำสั่ง/ประกาศ (กปศ./ศทส.)

ปีงบประมาณ 2558

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 363
คำสั่งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 200
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ ที่ 350/2558 เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 178
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบเชื่อมโยงข้อมูล National Single Windows (NSW) ของกรมปศุสัตว์ เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 3358
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมปศุสัตว์ เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 2301
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 2433
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 2795
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 2243
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 2938
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 2311

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |