คำสั่ง/ประกาศ (กปศ./ศทส.)

ปีงบประมาณ 2558

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 394
คำสั่งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 206
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ ที่ 350/2558 เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 187
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบเชื่อมโยงข้อมูล National Single Windows (NSW) ของกรมปศุสัตว์ เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 3368
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมปศุสัตว์ เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 2316
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 2449
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 2849
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 2252
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 3005
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ เขียนโดย คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 2326

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |