แนวทางการดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของหน่วยงาน

แนวทางการดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของหน่วยงาน

jj-playlittle r หนังสือแจ้งแนวทางการดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของหน่วยงาน
jj-playlittle r ตัวอย่างแผนการทบทวนข้อมูลสถิติที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์และภารกิจหลักของหน่วยงาน
jj-playlittle r ตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงานผลการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลสถิติที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์และภารกิจหลักของหน่วยงาน
jj-playlittle r แบบฟอร์มแผนการทบทวนข้อมูลสถิติที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์และภารกิจหลักของหน่วยงาน
jj-playlittle r แบบฟอร์มการรายงานผลการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลสถิติที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์และภารกิจหลักของหน่วยงาน

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |