บริการอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับบุคคลทั่วไป

 1.ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement)
ในส่วนของการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์
(สำหรับผู้ประกอบการ)

jj-playlittle gการดำเนินการ : กองสารวัตรและกักกัน
jj-playlittle gการบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
jj-playlittle gถาม - ตอบ

e-movement1

 2. ระบบมาตรฐานปศุสัตว์

jj-playlittle g การดำเนินการ : สำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ 
   1. ระบบขอและอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์

   2. ระบบขอและอนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว์เอกชน
jj-playlittle g การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์ 
   3. ระบบขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม

   4. ระบบขอใบรับรอง Health Certificate
   5. ระบบขออนุญาตผลิต/ขาย/นำเข้าอาหารสัตว์
   6. ระบบขออนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
jj-playlittle gการบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

e-service1

 3. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่เนื้อ(Traceability)

jj-playlittle gการดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
jj-playlittle gการบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


trace1

4. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกร(Traceability)

jj-playlittle gการดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
jj-playlittle gการบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

trace2

 5. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ(Traceability)

jj-playlittle gการดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
jj-playlittle gการบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

trace3

6.ระบบบันทึกข้อมูลและการจำหน่ายน้ำนมดิบ
(Fresh Milk Management)

jj-playlittle gการดำเนินการ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
jj-playlittle gการบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

milk

 

7. โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม (DHI For Windows)

jj-playlittle gการดำเนินการ : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
jj-playlittle gการบริหารระบบ : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

 

dhi

 

8.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
(Thai Rabies Net)

jj-playlittle gการดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
jj-playlittle gการบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

 

 

 

dog

9. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

 jj-playlittle gการดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์
 jj-playlittle gการบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว

 

nok

10. ระบบงานวิจัยกรมปศุสัตว์

 jj-playlittle gการดำเนินการ : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
 jj-playlittle gการบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

research

11. ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลงานวิจัย

jj-playlittle gการดำเนินการ : กองแผนงาน 
jj-playlittle gการบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

HONGSAMUT

 

12. เว็บไซต์การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

jj-playlittle gการดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์
jj-playlittle gการบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว

 

km

 13. ระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์(บุคคลทั่วไป)

 jj-playlittle gการดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 jj-playlittle gการบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ
jj-playlittle r ระบบหลัก                                                jj-playlittle r ระบบสำรอง (G-Cloud)
http://docimage.dld.go.th/dldform2            http://docimage-c.dld.go.th/dldform

 

book

14. ระบบศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์

jj-playlittle gการดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่ 
jj-playlittle gการบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

request

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

1. ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Movement) ในส่วนของการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

jj-playlittle gการดำเนินการ : กองสารวัตรและกักกัน
jj-playlittle gการบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
jj-playlittle g
ถาม - ตอบ

 ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เจ้าหน้าที่)

2. ระบบมาตรฐานปศุสัตว์

jj-playlittle gการดำเนินการ : สำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
   1. ระบบขอและอนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว์เอกชน
jj-playlittle gการดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
   2. ระบบขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม
   3. ระบบขอใบรับรอง Health Certificate
   4. ระบบขออนุญาตผลิต/ขาย/นำเข้าอาหารสัตว์
   5. ระบบขออนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
jj-playlittle gการบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


e-service23. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่เนื้อ(Traceability)

jj-playlittle gการดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
jj-playlittle gการบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
trace1
4. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกร(Traceability)

jj-playlittle gการดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
jj-playlittle gการบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
trace2


5. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ(Traceability)

jj-playlittle gการดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
jj-playlittle gการบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


trace3


6. ระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID)

alt การดำเนินการ : กองสารวัตรและกันกัน
alt การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


nid


7. ระบบบันทึกข้อมูลและการจำหน่ายน้ำนมดิบ
(Fresh Milk Management)

 jj-playlittle gการดำเนินการ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 jj-playlittle gการบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

milk


8. โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม(DHI For Windows)

 jj-playlittle gการดำเนินการ : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
jj-playlittle gการบริหารระบบ : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์


dhi


9. ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS)

jj-playlittle g การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 jj-playlittle gการบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ
jj-playlittle r ระบบหลัก

http://survey.dld.go.th


jj-playlittle r ระบบสำรอง (G-Cloud)
http://survey-c.dld.go.th


survey


10. ระบบฐานข้อมูลโคนม

jj-playlittle g การดำเนินการ : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
alt การบริหารระบบ : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์


dairy

 

11. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

alt การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์
jj-playlittle g การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์


nok

 


12. ระบบงานวิจัยกรมปศุสัตว์

alt การดำเนินการ : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
alt การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


research


13. ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลงานวิจัย

jj-playlittle gการดำเนินการ : กองแผนงาน 
jj-playlittle gการบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


HONGSAMUT


14. เว็บไซต์การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

alt การดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์
alt การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์


km


15. ระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์

alt การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
alt การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ
jj-playlittle r ระบบหลัก
http://docimage.dld.go.th


jj-playlittle r ระบบสำรอง (G-Cloud)
http://docimage-c.dld.go.th


docimage


16. ระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์(เจ้าหน้าที่)

alt การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
alt การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ
jj-playlittle r ระบบหลัก
http://docimage.dld.go.th/dldform1

หมายเหตุ
jj-playlittle r ระบบสำรอง (G-Cloud)
http://docimage-c.dld.go.th/dldform1


docimage2


17. ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)

alt การดำเนินการ : กองแผนงาน
alt การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
eop


18. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)

alt การดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่
alt การบริหารระบบ : กองการเจ้าหน้าที่


dpis
19. ระบบรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างกรมปศุสัตว์

alt การดำเนินการ : กองคลัง
alt การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
salary


20. ระบบจัดสรรพื้นที่เพื่อจัดทำเว็บไซต์

altการดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
altการบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 


web
21. ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference)

alt การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
alt การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
vdoconference

 

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (กรมปศุสัตว์ขอใช้บริการ)

22. บริการระบบแจ้งข่าวข้อความสั้น (SMS)                                                         

alt การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
alt
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


24

23. บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (เวอร์ชั่น 2)                 

alt การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
alt การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


e-mail

24.บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

jj-playlittle g การดำเนินการ : สำนักงานเลขานุการกรม
jj-playlittle g การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

sarabun

25.บริการระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ GIN Conference

jj-playlittle g การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
jj-playlittle g การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

webconference

ไฟล์ติดตั้ง

26. ไฟล์ติดตั้งระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์      

alt การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
alt 
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
alt นามสกุลไฟล์ : apk 


gis


 

27. ไฟล์ติดตั้งระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน      

 

alt การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
alt 
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
alt นามสกุลไฟล์ : apk 

 

dldregislives

 

 

28. ไฟล์ติดตั้งระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์  

 

alt การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
alt 
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

dldplus

 

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |