ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์
12345
IMAGE
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2560
วันพุธ, 22 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2560 เวลา 9.30 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์... Read More...
IMAGE
การประชุมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4/2560
วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2560
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายวีรชาติ... Read More...

Additional information

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |