ศูนย์สารสนเทศได้รับรางวัลหน่วยงานใสสะอาด ประจำปี พ.ศ.2556