หนังสือรับรองการเป็นผู้ใช้บริการ CAT IDC(Internet Data Center) กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)