บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเบื้องต้น (MOU)

Display # 
Title Author Hits
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำร่องการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Written by คุณนวรัตน์ บุญทองเนียม 836
หนังสือรับรองการเป็นผู้ใช้บริการ CAT IDC(Internet Data Center) กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) Written by คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 961
หนังสือรับรองการใช้บริการกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) Written by คุณณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ 616
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์(COUNTER SERVICE)ระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ปี พ.ศ.2556 Written by คุณมณฑิชา นาควานิช 3191
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีแฟ้มข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (BATCH PROCESSING) ระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ปี พ.ศ.2556 Written by คุณมณฑิชา นาควานิช 2776
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ กรมการปกครอง ปี พ.ศ.2556 Written by คุณมณฑิชา นาควานิช 4673
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ.2556 Written by คุณมณฑิชา นาควานิช 4470
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ปี พ.ศ.2555 Written by คุณมณฑิชา นาควานิช 4646
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง กับ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.2552 Written by คุณมณฑิชา นาควานิช 5067
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services)ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ กรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ.2550 Written by คุณมณฑิชา นาควานิช 1090