ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์
12345
IMAGE
การประชุมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4/2560
วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2560
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายวีรชาติ... Read More...
IMAGE
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ Enterprise Architecture ขององค์กร ครั้งที่ 3
วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2560
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 9.00 - 15.30 น.... Read More...
IMAGE
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี 2560 เรื่อง ระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD4.0)
วันศุกร์, 15 กันยายน 2560
วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 10.00 -12.00 น.... Read More...

Additional information

หน้าแรกกฏหมายไอซีที | คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | รายงาน/สถิติ | บริการอิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ศูนย์รับข้อร้องเรียน |